Obchodné podmienky | Hotel Flóra, pobyty, ubytovanie a moderné wellness v centre mesta Trenčianske Teplice

Obchodné podmienky

Prevádzka: Hotel Flóra (ďalej ako „poskytovateľ)
Adresa: Ul. 17.novembra 14, 91451 Trenčianske Teplice
Zastúpenie: Ing. Miroslav Godál, riaditeľ hotela
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava
Účet v SKK: číslo účtu: 4999994829/7500
IBAN: SK81 7500 0000 0049 9999 4829
SWIFT: CEKOSKBX

 

 

 


vydáva s účinnosťou od 1.6.2015 nasledovné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetových stránkach www.hotelflora.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“): 

Článok I - Úvodné ustanovenia

 • Obchodné podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá vstupuje na internetové stránky www.hotelflora.sk a používa ich (ďalej len „Používateľ“).
 • Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb na internetových stránkach www.hotelflora.sk, uzavretej medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorej predmetom je používanie služieb na internetových stránkach www.hotelflora.sk. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s dodržiavaním Obchodných podmienok, nemôže služby na internetových stránkach www.hotelflora.sk využívať.
 • Použitie informácii, fotografii alebo akýchkoľvek grafických zobrazení na internetových stránkach www.hotelflora.sk podlieha Obchodným podmienkam.
 • Údaje a informácie, uvedené na internetových stránkach www.hotelflora.sk sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné napadnutie informácii, uvedených na internetových stránkach www.hotelflora.sk, počítačovými vírusmi.

Článok II - Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa

 • Používateľ potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Používateľ je oprávnený používať internetové stránky www.hotelflora.sk len pre svoju osobnú potrebu, alebo za účelom uzavretia právneho vzťahu s Poskytovateľom.
 • Texty, fotografie a ďalšie grafické prvky, použité na internetových stránkach www.hotelflora.sk, sú chránené autorským právom a ďalšími právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu. Používateľ ich nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo inak verejne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 • Použitie akýchkoľvek informácii a osobných údajov Používateľa prostredníctvom internetových stránok www.hotelflora.sk sa považuje zároveň za výslovné udelenie súhlasu Používateľa Poskytovateľovi na použitie týchto informácii a osobných údajov pre účely, pre ktoré boli poskytnuté, a to na dobu, počas ktorej je v zmysle platnej právnej úpravy potrebné tieto údaje uchovávať a spracovávať.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať o takto získaných informáciách a osobných údajoch mlčanlivosť, okrem prípadov, keď je o takýchto informáciách alebo osobných údajoch povinný informovať tretie osoby (najmä orgány činné v trestnom konaní) v zmysle platnej legislatívy.
 • Pri fyzických osobách sa Poskytovateľ zaväzuje dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Používateľovi objednané služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a čase.
 • Používateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a v požadovanom termíne a čase.
 • Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, vzniknuté v súvislosti s neoprávneným použitím alebo zneužitím internetových stránok www.hotelflora.sk v súvislosti s ich poruchou, zdržaním pri prenose, napadnutím počítačovými vírusmi alebo iným zlyhaním.

Článok III - Postup pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb

 • V prípade záujmu Používateľa o objednanie služieb Poskytovateľa vyplní Používateľ rezervačný formulár a / alebo objedná služby prostredníctvom kontaktného formuláru. V rezervačnom a / alebo v kontaktnom formulári je Používateľ povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje. V kontaktnom formulári je Používateľ povinný uviesť text objednávky. Rezervačný i kontaktný formulár sú zverejnené na internetových stránkach www.hotelflora.sk.
 • Objednávku cez vyplnený rezervačný alebo kontaktný formulár odošle Používateľ Poskytovateľovi prostredníctvom siete Internet. Doručenie takejto objednávky Poskytovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom.
 • Poskytovateľ prijme návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb tým spôsobom, že vystaví Používateľovi v písomnej forme poukaz na objednané služby. Súčasťou poukazu na objednané služby sú informácie pre Používateľa, potrebné na úhradu objednaných služieb Poskytovateľovi, a to číslo bankového účtu Poskytovateľa, variabilný symbol a cena objednaných služieb.
 • Používateľ je povinný uhradiť požadovanú cenu objednaných služieb Poskytovateľovi tak, aby boli peňažné prostriedky v plnej výške pripísané na účet Poskytovateľa najneskôr 21 dní pred čerpaním objednaných služieb Používateľom. Pokiaľ sú služby Poskytovateľa objednané Používateľom v lehote kratšej ako 21 dní pred ich čerpaním, je Používateľ povinný uhradiť požadovanú cenu objednaných služieb Poskytovateľovi do 3 pracovných dní odo dňa doručenia poukazu na objednané služby. Podmienkou pre poskytnutie objednaných služieb zo strany Poskytovateľa, je pripísanie peňažných prostriedkov v plnej výške na účet Poskytovateľa najneskôr 12 hodín pred ich poskytnutím.
 • V prípade, že Používateľ neuhradí Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a / alebo v požadovanom termíne a čase, dôjde ku zrušeniu zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím Poskytovateľom.
 • V prípade, že zmluvu o poskytovaní služieb zruší pred ich poskytnutím Používateľ, má Poskytovateľ právo požadovať od Používateľa storno poplatok, ako zmluvnú pokutu za zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím.
 • Výška storno poplatku závisí od storno lehoty. Storno lehota začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia o zrušení zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím Poskytovateľovi, a zároveň dňom písomného potvrdenia Poskytovateľa, že oznámenie Používateľa o zrušení zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím obdržal a zaregistroval.
 • Poskytovateľ má právo od Používateľa požadovať storno poplatky v nasledovnej výške:
  • pri storne 21 až 15 dní pred začiatkom pobytu 20% z ceny dohodnutých služieb hotela
  • pri storne 14 až 3 dni pred začiatkom pobytu 50% z ceny dohodnutých služieb hotela
  • pri storne 2 a 1 dní pred začiatkom pobytu 80% z ceny dohodnutých služieb hotela
  • pri storne v deň plánovaného nástupu na pobyt 100% z ceny objednaných služieb
 • V prípade, že Používateľ zruší zmluvu o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím z vážnych dôvodov ako sú ústavné liečenie, živelná pohroma, vojenské povinnosti, úmrtie, vážne ochorenie alebo úmrtie člena rodiny, a túto skutočnosť písomne preukáže Poskytovateľovi, nebude Poskytovateľ požadovať od Používateľa storno poplatok.

Článok IV - Záverečné ustanovenia

 • Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Používateľovi dňom použitia služieb internetových stránok www.hotelflora.sk Používateľom.
 • Obchodné podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ.
 • Používateľ vyhlasuje, že si Obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje a zasiela rezervačný a / alebo kontaktný formulár s cieľom využiť služby Poskytovateľa, uvedené na internetových stránkach www.hotelflora.sk